Privacyverklaring

Bij Tryggr & Flemming cvba hechten we veel belang aan uw privacy en aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door ons verwerkt voor klanten van de contractuele relatie, als gevolg van uw bestelling of aankoop, voor het beheer van onze sollicitanten en voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren met inspirerende voorbeelden vanuit praktijkcases en te contacteren tijdens de werkzaamheden) op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Als Tryggr & Flemming cvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: Tryggr & Flemming cvba, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen sales@t-f.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op de geïnteresseerden van Tryggr & Flemming cvba, of dat nu is door onze website te bezoeken of onze nieuwsbrief te ontvangen.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tryggr & Flemming cvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden op basis van de aangegeven juridische grondslag:

  • Het versturen van nieuwsberichten en informatie over onze activiteiten en diensten via een nieuwsbrief (onderlinge toestemming)
  • Het monitoren van websitebezoekers om de website te verbeteren (gerechtvaardigd belang)
  • Het versturen van informatie over onze activiteiten en diensten. (gerechtvaardigd belang)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

Persoonlijke: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
Elektronische identificatiegegevens: verbindingsmomenten, IP-adressen, ...

Wanneer u gebruik maakt van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Onze website maakt minimaal gebruik van cookies.  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij delen deze gegevens nooit met een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben en die ons de beveiliging van uw gegevens niet kan garanderen.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregels.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud
  • Het verzorgen van de website
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • De analyse van het website gebruik

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn


Tryggr & Flemming cvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Dit is maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor de website en 2 jaar na het laatste gebruik voor de nieuwsbrief.

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres en e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In geval van uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
commission@privacycommission.be  

Wijzigingen aan onze privacyverklaring 


Tryggr & Flemming cvba kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van structurele wijziging zullen we een aankondiging plaatsen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 juni 2018.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x